Sona icon logo

Karl Johan Nielsen

- , 385 Vatnsoyrar