Sona icon logo

Gisli Sveinbjørnsson

Kovalág 4, 100 Tórshavn